Аналитичен доклад Нагласи на полицаите и проблемни области в работата по случаи на домашно насилие

01Dec
2021

Настоящият аналитичен доклад е изготвен в рамките на проект „Активни срещу насилието над жени“, подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и изпълняван от фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство с фондация „Общество и сигурност“ и се базира на резултатите от следните индивидуални дейности:

  • Проведени четири фокус групи с полицаи в градовете София, Сливен, Силистра и Смолян за изследване на знанията, нагласите и нуждата от допълнителни обучения по темата за домашно насилие и обобщение на резултатите от фокус групите;
  • Онлайн анкета с 100 полицаи за определяне на нагласите на полицаите по работата по случаи на домашно насилие и нуждите от обучения и обобщение на резултатите;
  • Мониторинг на публичните политики и практики чрез наблюдение на приложението на националното законодателство в градовете София, Сливен, Силистра и Смолян от страна на полиция, прокуратура, съд, дирекции „Социално подпомагане“, общини, специализирани услуги за пострадали от домашно насилие (и за извършители) и адвокатски съвети. Мониторингът е извършен чрез събиране на информация по предварително изготвени въпросници за съответните групи респонденти за четирите тримесечия на 2020 година. 

Целият аналитичен доклад може да прочетете тук