Фокус група за изследване на нагласите на полицаите по темата за домашно насилие за област Смолян

05Мар
2020

На 05.03. 2020 г. с 10 полицейски служителя от област Смолян се проведе фокус група за изследване на нагласите на полицаите по темата за домашно насилие, съвместни с фондация „Общество и сигурност“.  Като изводи от фокус групата се откроиха няколко аспекта, а именно: Домашното насилие е личностен/семеен проблем и не трябва да се предприемат мерки, които да „злепоставят фамилията“; Необходимост от създаване на  центрове и услуги, които биха помогнали на жертвата да намери временно убежище.Полицаите в охранителна полиция имат необходимите познания и опит да реагират в случаите на домашно насилие, но биха могли да бъдат подпомогнати с допълнителни указания за действия, които обективно да напътстват полицията в случаи на домашно насилие, както и с единна и обективна система за оценка на риска. Наличието на единен регистър за извършителите на домашно насилие би подпомогнало тяхното проследяване при сменя на адреса и проява на ново насилие. 

Фокус групата се проведе в КСУДС Смолян в знак на подкрепа при изпълнение дейностите по проекта.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност“. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.