Въпросник за изследване на нагласите на полицейски служители към домашното насилие и оценка на нуждата от обучения

01Sep
2021

В допълнение към проведените в началото на проекта фокус групи с полицейски служители, екипът подготви и специален въпросник, отново насочена към полицаи, с цел събиране на допълнителна информация и достигане до по-голям брой хора. Въпросниците и анкетите като количествени изследователски методи позволяват да се събиране на данни за определени поведения или явления, които могат да получат количествено измерение (числа, проценти) и между различните променливи могат да се търсят взаимовръзки, корелации, да се подлагат на различни форми на статистически анализ. Те са методи на проучване, които се ползват широко в социалните науки – например с цел да събиране на фактическа информация относно психологически и социологически конструкти (като мнения, ценности, очаквания, потребности) или демографски данни. Обикновено от подбрана извадка се събира информация, която да се ползва, за да се изгради представа за по-голяма таргетна група.

В случая въпросникът бе подготвен за попълване онлайн, като респондентите (броят попълнили) възлиза на 100 – извадка, която е достатъчно голяма, за да позволи извеждане на някои по-общи тенденции.

Целият документ може да видитите тук.