За нас и проекта

Проектът „Активни срещу насилието над жени”, който се  изпълнява от фондация „Асоциация Анимус”, в партньорство с фондация „Общество и сигурност”, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Домашното насилие и насилието над жени продължават да бъдат сериозен проблем за нашето общество, който не получава адекватен институционален и граждански отговор. Неразбирането, че насилието над жени се корени в неравнопоставеността в социалните роли на мъжа и жената, както и невежеството по отношение на понятието „джендър“, показват острата необходимост от просветителска кампания сред населението. Домашното насилие продължава да се възприема като абстрактен феномен без лице, като въпрос от частен/битов характер, който не заслужава цялата строгост на закона и вниманието на обществото. Разбирането за домашно насилие сред полицейските служители определя и тяхната реакция при сигнали за доамшно насилие или нарушени ограничителни заповеди, а реакцията на полицаите е решаваща за развитието на случая и успешното излизане от ситуацията на насилие, както и за доверието на жертвите в системата за защита и подкрепа.

Фондация „Общество и сигурност” е неправителствена организация в обществена полза, която работи за промяна на отношението на гражданите към служителите на МВР и изграждането на взаимно доверие и партньорство

Съвместната работа на фондация „Асоциация Анимус” с фондация „Общество и сигурност” ще способства за изследване на нагласите на полицаите към домашното насилие, както и за провеждане на обучения на полицейски служители за реакция при случаи на домашно насилие.

Проектът е спродължителност 36 месеца - 01 ноември 2019 г. – 01 ноември 2022 г.

 

Постигнати резултати.